Paper Information


Title ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠡᠯᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠨᠬᠡᠰᠢᠭ᠌
Keyword 《ᠬᠡᠯᠡ》 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ; ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ
Abstract 20 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠬᠡᠯᠡ》 ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠷᠢᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠥ ᠳᠤᠰᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn