Paper Information


Title ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠨᠳᠠᠨ᠌ ᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠦ‍᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠨᠳᠠᠨ᠌ ᠡ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠨᠡᠡᠢᠭᠡᠮ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠢᠽᠨᠳᠠᠨ᠌ ᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠡᠢᠮᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ《 ᠲᠡᠭᠡᠳᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠶᠢᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠬᠠᠭᠠᠷ ᠶᠢᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ》ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠡ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠤᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ᠡᠯ ᠡ ᠵᠤᠡᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠠᠴᠡᠯᠳᠤᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠳᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠠᠯᠠᠱᠠᠨ ᠬᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠢ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2004年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn