Paper Information


Title ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤ᠋᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠭᠡ; ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠦ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ ᠠ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤ ᠣᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠢ᠃ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠣᠢᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ᠂ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ᠂ ᠠᠩ ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ᠂ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠲᠠᠷ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ᠂ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠂ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠰᠠᠩ ᠤᠳ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠢᠯᠡ ᠣᠢᠢᠷᠠᠳ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn