Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠦ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠌
Keyword ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ; ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠧᠺᠰᠲ; ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠴᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠳᠦᠨᠢ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠ》 ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠤᠷᠢᠮ》 ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 《ᠪᠦᠲᠦᠴᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ》 ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠣᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠧᠺᠰᠲ ᠦᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn