Paper Information


Title ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ; ᠲ‍ · ᠳᠠᠷᠪᠠ
Keyword ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠪᠸᠠᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠰᠢᠨ᠋ᠡᠴᠢᠯᠡᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠮᠠᠭ᠋ᠠᠳᠯᠠᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠨ᠂ ᠪᠸᠠᠰᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠶᠠᠪᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠴᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠤᠭ᠋ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠤᠰᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠴᠤ᠋ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷ᠋ᠭ᠋ᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn