Paper Information


Title ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠴᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨ
Keyword ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ; ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ; ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠲᠤᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠯᠧᠮᠡᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠣᠢᠯᠠᠭ᠋ᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn