Paper Information


Title ᠯᠤᠪᠰᠠᠩᠴᠤᠢᠳᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠭ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠪᠦᠷᠢ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠵᠠᠩᠴᠤᠪ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn