Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠨᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ-1985ᠤᠨ ᠤ 12 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2᠋ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠯᠤᠯᠳᠠ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠳᠢᠪ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ; ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠡ
Abstract 《ᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn