Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ
Keyword ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ; ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠩᠬᠢᠳᠤ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn