Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪ ᠲᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠳᠡᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᠯᠡᠰᠤᠨᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠡ᠂ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭ᠍ᠬᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠵᠢᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠋ ᠡ ᠵᠤᠡᠢᠯᠠᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠶᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠤᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠪᠳᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠡᠵᠡᠡ ᠶᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠨ᠌ ᠡ ᠬᠡᠵᠦ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn