Paper Information


Title ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ᠎--ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠠᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ; ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ; ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ; ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠠᠱᠠᠭᠠᠷ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠺᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠤᠢᠭᠤᠷᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠨᠢᠨ᠂ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠲᠦᠷᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠢᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ  ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn