Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ
Creator ᠰᠦᠷᠴᠡᠭᠡᠨ
Keyword ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠸᠬᠠᠨᠢᠭᠬ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠡ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠨᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠤᠭ᠌ ᠲᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠴᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ᠂ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠥᠭ ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷᠯᠢᠭ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠌ ᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn