Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ《ᠡ‍ 》ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠢᠰᠦᠨ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤ‍ • ᠨᠠᠮᠵᠢᠯᠸᠠᠩᠴᠤᠭ
Keyword 《ᠡ‍ 》ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ; ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ; ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract 《ᠡ‍ 》ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠢᠰᠦ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ᠂ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠳᠬᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ 《ᠡ‍ 》 ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠭᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠷᠡᠵᠢᠯ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ《ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠢᠰᠦ》 ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn