Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ; ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ; ᠡᠨᠡᠮᠯᠲᠡ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠲᠦᠷᠢᠮ
Abstract ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠶᠢᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠡᠬᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn