Paper Information


Title ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ- ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ-ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠ
Keyword ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ; ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ; ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ;ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠶᠠᠷᠤᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠠᠷ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn