Paper Information


Title ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠢ᠌ᠯᠭ᠎ᠠ - ᠶᠢᠨ ᠯᠣ᠂ ᠲ•ᠤᠶᠤᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ
Creator ᠰᠣᠳᠣ
Keyword 《ᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠ》; ᠭᠣᠪᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠ
Abstract ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠣ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠮᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn