Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠡᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠡᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ - ᠰᠤᠪᠠᠡᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ  ᠳᠤ
Creator ᠭᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠬᠠᠯᠭ ᠡ ; ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠡᠳᠡᠢ; ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠮᠠᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠡ
Abstract 17 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 30 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠡᠢᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠮᠤᠨᠠᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠋ ᠡ ᠬᠠᠯᠬ ᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠤᠨ ᠲᠠᠡᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠬᠠᠯᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠬᠦ ᠪᠡᠡᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠢ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠨᠤᠭᠦᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠡᠢᠨ᠎ ᠡ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠠ ᠰᠤᠪᠠᠨᠳᠡᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠳᠡᠢ ᠬᠠᠯᠬ ᠡ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠤᠶᠠᠯᠠᠭᠴᠢᠳ 1640 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠤᠬᠡᠨ᠎ ᠡ ᠠᠯᠳᠡᠷᠳᠡᠢ《 ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ- ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ》᠋ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠯ ᠶᠢᠷ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠰᠤᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠳᠤ ᠬᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠡᠳᠡᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠶᠡᠪᠡᠷ ᠵᠠᠰᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠠᠡᠢᠴᠢᠩ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠤᠪᠠᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠷ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠳᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn