Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ — ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠠᠰ
Keyword ᠰᠠᠢᠨᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ; ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ; ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠪᠤᠷᠢ; ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ
Abstract ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠶᠤᠮ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠡᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠮ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ᠂ ᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠱᠠᠭ᠋ᠠᠷᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠪᠰᠢᠵᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨ᠋ᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠍᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn