Paper Information


Title ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠩ ᠰᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠴᠢᠭ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠰᠦᠩ ᠰᠦᠨᠡᠰᠣ ᠦᠴᠢᠭ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ; ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ《ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》᠂《ᠪᠠᠭ᠋ ᠠ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ《ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠰᠦᠩ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠤᠭ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠴᠢᠭ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn