Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ
Creator ᠪᠤ‍ • ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ; ᠨᠠᠢ᠋ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ; ᠠᠳᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ; ᠤᠰᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠤ ᠰᠦᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠮᠦᠬᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠯᠢᠤ ᠪᠢᠩ ᠵᠦᠩ᠂ ᠸᠠᠩ ᠡᠧ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠲᠦᠪ ᠲᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠳᠡᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠮᠬᠢᠰᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠹᠸᠥᠳᠠᠯᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2004年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn