Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ; ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ
Abstract ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠩ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠣᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠴᠠᠩᠬᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠲᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ 《ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠦᠷᠢ》 ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠦᠮ ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn