Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠣᠭᠤᠰ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠡᠴᠡ《ᠤᠰᠠᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠴᠣ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ》ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ《ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠠ》᠂《ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ》᠂《ᠠᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ》《ᠮᠣᠷᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ》᠂ 《ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠲᠡᠨ ᠢ ᠴᠣᠬᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn