Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ; ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠪᠠ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠨᠴᠢᠷ ᠦᠵᠡᠯ ;ᠲᠡᠪᠴᠢᠬᠦ;ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ 
Abstract ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠴᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠯᠤᠰ ᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠯ ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠣᠯ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠᠲᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠲᠤᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn