Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ—ᠡᠶ ᠡ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ—— ᠢᠨᠵᠠᠵᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤᠷᠤᠨᠠᠲ᠋ᠡᠭᠷᠢ
Keyword ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ; ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ; ᠡᠶ ᠡ ᠡᠪ
Abstract ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠴᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠣᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠂ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠶ ᠡ ᠡᠪ ᠮᠦᠨ᠃ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠤᠯ—ᠡᠶ ᠡ ᠡᠪ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠨᠢ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2000年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn