Paper Information


Title ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠰᠤᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ;ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ; ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ; ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠌ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤ ᠳᠤᠪᠤᠭᠤᠷ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨᠴᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠶᠢᠨᠨ ᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn