Paper Information


Title ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠭᠤᠸᠠᠩ
Keyword ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠡ ; ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ; ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ 
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠡ  ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠸᠺᠲ᠋ᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠢ᠌ᠲ᠋ᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠰ ᠠᠩᠬᠠᠷᠪᠠᠯ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃ 
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn