Paper Information


Title ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠶᠢᠩ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠹᠦᠩᠼ; ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ; ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠰᠢᠷᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ ᠴᠤᠮᠬᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠰᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(自然科学) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn