Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠡᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠮᠵᠢ᠎—《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ》 ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠬᠠᠰ
Keyword ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠡᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ;ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ;ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ 《ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠤᠸᠠᠨ》  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠯ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠯ᠂ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠤᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠸᠡᠰᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ᠃ ᠦᠨ᠌ ᠠ ᠴᠡᠨ᠌ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠡᠬᠦᠨ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn