Paper Information


Title ᠹᠢᠨᠨᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠨ ᠭ‍᠂ᠵ᠂ ᠷᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠳ᠋ ᠤᠨ ᠣᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠳ᠋ ᠲᠠᠶᠠ
Keyword
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠵ᠂ᠷᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡ ᠳ᠋ᠡ᠋ᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠤᠲᠠᠭᠤ ᠲᠤᠷᠭᠤᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn