Paper Information


Title 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠳᠡᠬᠢ 《dra di da》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》;《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》; 《dra di da》; ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ 29ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳᠤ》 《dra di da》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠬᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠠᠷᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠦᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠴᠢ ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠸᠸᠳᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠤᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn