Paper Information


Title ᠮᠢᠩ ᠴᠸᠩᠽᠤ ᠶᠦᠩ ᠯᠸ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠮᠢᠩ ᠴᠸᠩᠽᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠶᠦᠩ ᠯᠸ ᠶᠢᠨ ᠣᠨ; ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
Abstract ᠶᠦᠩ ᠯᠧ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠢᠨ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠ ᠤᠮᠤᠷᠠᠲᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠬᠠᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠠᠢ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠤᠩ ᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn