Paper Information


Title ᠠᠯᠸᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠡᠢᠯᠡᠠᠭᠳᠠᠠᠨᠰᠠᠨ ᠰᠠᠺᠠᠶᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠨᠳᠠᠮᠤᠨᠢ
Keyword 《 ᠠᠯᠸᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠂ ᠰᠠᠺᠠᠶᠠᠳ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠡ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《 ᠠᠯᠸᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠴᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》᠂ ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠡᠨᠡᠳᠭᠡ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠳᠠᠷᠭᠡᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠂《ᠫᠠᠺᠢᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠡᠤᠭᠡ》᠋ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠪᠤᠳᠢ ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠬᠠᠭᠠᠨ》᠂《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠯᠠᠪ ᠬᠠᠭᠠᠨ》᠂ ᠤᠡᠢᠷᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠠᠯᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠡ《ᠵᠢᠩᠭ᠋ᠠᠷ》᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷ ᠡ᠂ ᠤᠪᠤᠭ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ ᠡ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡᠳᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠂ ᠲᠡᠤᠬᠡᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ᠂ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠦ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ6-3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ᠌ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠺᠠᠶᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn