Paper Information


Title ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠢ᠊ · ᠬᠦᠴᠦᠨ
Keyword ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠨᠵᠠᠨᠨᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠦᠨ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠭᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1983年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn