Paper Information


Title ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠸᠷᠠᠮᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠠᠢ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
Keyword ᠡᠸᠦᠷᠦ᠋ᠫᠡ; ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠡᠸᠦᠷᠦ᠋᠋ᠫᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ᠂ ᠰᠸᠢᠰ᠂ ᠠᠦ᠋ᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠸᠢᠰ ᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠸᠦᠷᠦ᠋ᠫᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪ ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠷᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn