Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ; ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠲᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠶᠢᠯᠧᠢ ᠣᠪᠢᠳᠠᠰ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠡ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠌᠌ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠡᠯᠴᠢᠷ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠭ ᠵᠠᠩ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠴᠠᠢ᠌ᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠪᠠᠯᠠᠮᠠᠳ ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠡᠪ ᠠᠷᠠᠨᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn