Paper Information


Title ᠺᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠴᠦᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ
Creator ᠪ‍ · ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨ
Keyword ᠺᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠴᠦᠳ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ
Abstract ᠺᠶᠠᠨ (夏) ᠳᠦᠷᠦ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠬᠡᠮᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠺᠠᠶᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2016年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn