Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠲᠤ‍ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠦᠭ; ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯ; ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ
Abstract ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠢ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ᠃ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠦᠢ ᠪᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠤ᠂ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠷᠭᠦᠴᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠵᠡᠳ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠳ᠂ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠢᠢᠲᠤ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠵᠡᠭᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠨᠦᠷ ᠰᠠᠢᠢᠲᠤ ᠠᠷᠴᠠ ᠬᠦᠵᠢᠰ᠂ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠰᠠᠢᠢᠲᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠦᠪᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ᠂ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠳᠤᠯ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn