Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳᠡᠬᠢ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
Keyword 《ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠭᠡᠯᠲᠦ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠲᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨᠲᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶ  ᠶᠢᠨ ᠨᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠴᠦᠬᠡᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠯᠠᠪᠰᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn