Paper Information


Title ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠡᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ
Abstract 《ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠯᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ》ᠭᠡ4ᠳᠡᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯ ᠨᠡᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠ‍᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn