Paper Information


Title ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠰᠤᠳᠤᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠳᠡᠯ
Abstract ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠢᠮᠦ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢᠮᠦ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠬᠡᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠡᠴᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ-ᠵᠠᠩ ᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠠᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠡᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn