Paper Information


Title 《ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ》; ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ; ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ
Abstract 《ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ》ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌  ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠢᠶᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠮ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ᠂ ᠭᠡᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠭᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠋ ᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤ ᠡᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠨᠠᠪᠴᠢᠲᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌᠂ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠲ᠋ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn