Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ-《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠴᠢᠭ》
Creator ᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡ; ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠤᠯ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1710ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ 1717ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠰ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠲᠦ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠲᠡ《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠲᠡᠪᠲᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠲᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠭᠡᠳᠦᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠢᠰᠢ ᠬᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠬᠢᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn