Paper Information


Title ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ — ᠵᠠᠩ ᠸᠧᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠤ 《ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ》 ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠮᠢᠨ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ 《ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ》《5·4》᠋ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠬᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭ᠋ᠤ ᠰᠡᠭᠡᠭᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠤᠬᠢᠨ᠋ᠢᠲᠤᠯ᠂ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠨ ᠪᠤᠰᠴᠤ᠂ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮᠡᠭᠡᠶᠢᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠬᠦ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯᠲᠦ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ ᠺᠠᠢ᠂ ᠶᠦᠨ ᠴᠢᠩ᠂ ᠠᠨᠨ᠋ᠠ ᠪᠠ ᠮᠡᠭᠧᠯᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠭᠦᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠁᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦᠭᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1985年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn