Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠲᠠᠷᠬᠤᠳ ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ; ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠮᠦᠨ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠠᠢᠮᠠᠬᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn