Paper Information


Title ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ-ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠲᠠᠨᠠᠪᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠰᠦ᠋ᠭᠡ; ᠡᠤ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠦᠯ; ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠲᠠᠨᠠᠪᠠᠯ》᠋ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ ᠰᠢ᠋᠋ᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠮᠵᠢ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠨᠡᠷ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠵᠦ ᠡᠰᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn