Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ
Creator ᠰᠤᠶᠤᠯ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ; ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ; ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠮ ᠦᠨ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠪᠢᠴᠢ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠠᠢᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠤᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠣᠨᠳᠤᠤᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠵᠢᠯᠰᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠤᠭ᠋ᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn