Paper Information


Title ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Creator ᠱᠤᠩᠬᠤᠷ
Keyword ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠱᠠᠳᠤ ᠦᠶ᠎᠎ᠡ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ; ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠢᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn