Paper Information


Title ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠤᠨᠴᠠᠴᠠᠭ᠌
Keyword ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ》; ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ》 ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠠ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠮ ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠳᠡᠢ ᠲᠤᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2015年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn