Paper Information


Title ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠯᠤᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ
Creator ᠪᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ; ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ0ᠵᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠣᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠋ ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠬᠠᠷᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠣᠱᠣᠩᠨᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠣᠶᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠠᠮᠠᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠣᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn