Paper Information


Title ᠡᠶ ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯᠲᠤ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ  ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠢᠴᠤᠳ; ᠪᠠᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ; ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠠ ᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯ᠋ᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠮᠰᠠᠳᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠪᠣᠶᠣ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn